อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

เปิดมุมมองบริหาร “วิภาส นวลพุฒ” นายก ทต.ชุมพล

images      เข้าถึงทุกพื้นที่ ใส่ใจทุกเรื่องราว ชวยเหลือทุกคน คำนี้ คงหนีไม่พ้นจากภารกิจหลักของนายก เทศมนตรี ท่านนี้ “วิภาส  นวลพุฒ” นายกฯคนพื้นที่ ที่คอยเป็นทั้งที่ปรึกษา ที่ช่วยเหลือ ของพี่น้องประชาชนในตำบลชุมพล มานานหลายปี

      เพียงเพราะต้องการให้พี่น้องหลุดพ้นจากความยากจน แม้ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินทอง แต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ตำบลชุมพลปลอดความยากจน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ชาวชุมพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมนำพานโยบาย การพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล ด้วยนโยบายดังนี้

     1.  ด้านการคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย
     2.  ด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ จัดให้เพียงพอและทั่วถึง
     3.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
     4.  ด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     5.  ด้านการศึกษาและ ศาสนา  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน    ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6.  ด้านการเมืองการบริหาร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดมีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง

     การที่หน่วยงานรัฐหรือเทศบาล จะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริงนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และต้องทำงานแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

     สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีแกนนำ มีคณะกรรมการ มีการรณรงค์เรื่องต่าง ๆ เวลาเรามีกิจกรรม ให้ความรู้พวกเขาก็จะนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในชุมชนของเขา
 
     แม้แต่ในเรื่องของการบริการในเทศบาล เราก็มีแนวทางการทำงานแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เราเปิดโอกาสให้คนทำงานเสนอความคิดในการที่จะทำงานเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

     กระบวนการต่าง ๆ ที่เราทำขึ้นสิ่งที่เราทำ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ก็เพราะว่า เรามีขบวนการของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่อนข้างเยอะ การมีส่วนร่วมต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความคิดการพัฒนาที่ดี ด้วยการได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งเมื่อผนวกกับการร่วมมือของทางเทศบาล การ พัฒนาไปข้างหน้าก็จะเกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีความสุขมีการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ สังคมเข้มแข็งก็ไม่ไกลเกินเอื้อม