อังคาร, ธันวาคม 06, 2016

ค้นหา

ดร.อาจอง บรรยาพิเศษแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์

images

     เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารปลายข้าวโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด

     เทศบาลเมืองพัทลุงมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศรัย โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี “ศรัทธาศาสนา มีสติปัญญา อยู่รวมกันอย่างสันติสุข” การให้นโยบายการจัดการศึกษาโดยนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักความจริงตามธรรมชาติ ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี มาบรรยายพิเศษ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปลายข้าว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
 
     สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคลากรทางการศึกษาในทุกระบบ เนื่องจากทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาภายใต้กฏ “ความรัก ความเมตตา” มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.6 โดยในระดับประถมและระดับมัธยมเป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนและคุณครูอยู่ในโรงเรียนเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ ทุกคนดูแลช่วยเหลือกัน จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียนให้เป็นธรรมชาติและสงบร่มเย็น นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

     แนวทางการจัดการศึกษานี้อาจเป็นช่องทางที่จะสามารถนำมาพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อที่จะนำไปพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้อยู่ในกรอบของการทำความดีใช้หลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีอีกด้วย