อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บรายได้ อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2557 ณ (ห้องกลางชล) ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การกระจายอำนาจแนวใหม่กับการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปปัญหา – อุปสรรค ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ในการประชุมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีน้ำมันจากผู้ประกอบการ ผู้ค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งในทางปฏิบัติประสบปัญหามาโดยตลอด ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้า ในขณะที่การจัดเก็บภาษีข้างต้นจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยอำนวยบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป