อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

สวัสดิการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน’ กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ มีนโยบายที่จะให้นครหาดใหญ่เป็นเมืองสวัสดิการ โดยท้องถิ่นจะมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก อีกทั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ที่สมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี

การเข้าเป็นสมาชิก

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หรือเป็นผู้ที่กรรมการหรือคณะกรรมการกองทุนฯ ให้การรับรอง

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการที่รับสมัคร ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- กรณีเยาวชน แนบสำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

4. ชำระเงินค่าสวัสดิการสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ รายปีๆ ละ 600 บาท

5. ค่าบำรุงสวัสดิการสมาชิก ปีละ 20 บาท

6. กองทุนสวัสดิการฯ จะเปิดรับสมาชิกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม เดือนกันยายนของทุกๆ ปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1. สวัสดิการบุตรสมาชิกและคลอดบุตร

- เป็นสมาชิกครบ 180 วัน ได้สิทธิรับเงินสวัสดิการคลอดบุตร 1,000 บาท

2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

- เป็นสมาชิกครบ 180 วัน ได้สิทธิรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล คืนละ 200 บาทไม่เกิน 10 คืนต่อปี

3. สวัสดิการผู้สูงอายุ

- กรณีสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกครบ 8 ปี ได้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 100 บาทต่อเดือน, เป็นสมาชิกครบ 16 ปี ได้สิทธิรับเงิน 200 บาทต่อเดือนและเป็นสมาชิกครบ 24 ปี ได้สิทธิรับเงิน 300 บาทต่อเดือน

4. สวัสดิการฌาปนกิจ

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 90วันถึง 2 ปี ได้สิทธิรับเงินสวัสดิการฌาปนกิจ 3,000 บาท

- เป็นสมาชิก 2 ปีถึง 4 ปี ได้สิทธิรับเงิน 6,000 บาท

- เป็นสมาชิก 4 ปีถึง 6 ปี ได้สิทธิรับเงิน 9,000 บาท

- เป็นสมาชิก 6  ปีถึง 8  ปี ได้สิทธิรับเงิน 12,000 บาท

- เป็นสมาชิก 8  ปีถึง 10 ปี ได้สิทธิรับเงิน 15,000 บาท

- เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป ได้สิทธิรับเงิน 20,000 บาท

กรณีการคืนเงิน

การจ่ายเงินคืนในกรณีที่สมาชิกลาออกและไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ เลยมีดังนี้

- ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ่ายเงินคืน 60% ของเงินสวัสดิการ

 

กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 074-200197