อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

วันสตรีสากล ประจำปี 2557 “พลังสตรีปัตตานีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี” ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้มีผลงานดีเด่น

5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานีจัดงาน “พลังสตรีปัตตานีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2557ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายก อบจ.ปัตตานี นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร สตรีจากตำบล/ชุมชน/กลุ่ม/องค์กร ใน 12 อำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น โดยมี นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าว่า วันสตรีสากล ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เกิดสืบเนื่องจากการระลึกถึงพลังของสตรี ที่ได้ร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาเพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี จังหวัดปัตตานี และพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้มีความสุขตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็ง รวมทั้งการเป็นแกนนำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ สนองยุทธศาสตร์พระราชทานเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป

นางเบญจวรรณ ซูสารอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ระลึกถึงพลังของสตรีที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สนับสนุนให้สตรีได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสตรีทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้มีผลงานดีเด่น รวมทั้งให้สตรีได้ตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็งของตนเองในการพัฒนา ตลอดจนสนองตอบต่อยุทธศาสตร์พระราชทาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”นำมาสู่พื้นที่สันติสุข

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสตรีทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมอันจะทำให้สตรีได้ตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็งของตนเอง และเป็นพลังสำคัญไปพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม เช่น การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นการแสดงบนเวทีของกลุ่มสตรีเวทีเสวนาผู้หญิงเก่งการตรวจสุขภาพการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนิทรรศการด้านความรู้ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOPโดยมี กพสจ. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม