อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

‘ดอกไม้เพื่อมวลชน’ คุณค่าที่มากกว่าความงาม วันสตรีสากล 2557 เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยองค์กรสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 เพื่อสนับสนุนการรวมพลังสตรีในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล สร้างบทบาทของสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างเครือข่ายสตรีในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ดำเนินการจัดตั้งองค์กรสตรีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัวในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ (กพสท.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน (กพสช.) อันเป็นทรัพยากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่ง  เพื่อให้การพัฒนากลุ่มดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาอาชีพให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะวันที่ 8 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสตรีสากลทั่วโลก เพื่อเป็นการแสดงถึงบทบาทของสตรีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การพัฒนาด้านสตรี เด็กและเยาวชน และยกย่องสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า สังคมไทยได้ดำเนินการทำแผนพัฒนาสตรีอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2515 ทำให้สตรีได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างชาย – หญิง การดำเนินงานด้านสตรีได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสตรีมีโอกาสเข้าร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าสตรีไทยมีความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบที่จะสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง เป็นสังคมที่แทบจะไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหญิงอีกต่อไป

 

จากใจ.. สตรีดีเด่นนครหาดใหญ่

นางประกอบ วัชระ ชุมชนแม่ลิเตา

รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล เป็นกำลังใจในการทำงานอาสาสมัครต่อไป เพราะที่ผ่านมาบทบาทการทำงานในชุมชนจะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน จะมุ่งมั่นทำงานจิตอาสาต่อไปเพื่อตอบแทนสังคมของเรา

นางร่อกะยะ ยาอีด ชุมชนมุสลิม

ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัล เป็นขวัญกำลังใจและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเมื่อมีงานในชุมชนก็จะเข้าร่วมและช่วยงานมาโดยตลอด เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน อยากส่งเสริมให้เด็กๆ คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำงานเพื่อชุมชนของตนเองและทำงานด้วยจิตอาสาเพิ่มขึ้น