อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

‘เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน’ อบจ.ยะลา รวมใจช่วย ‘ภัยแล้ง’ 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จัดส่งรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายแบบเฉพาะหน้า จัดหาแหล่งน้ำโดยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น, บ่อบาดาลและขุดสระกักเก็บน้ำ ตลอดจน ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง เคียงข้างประชาชนยามเกิดปัญหาความเดือดร้อน ร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

ด้วยสถานการณ์ของจังหวัดยะลาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยทั่วไปจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนมีเกณฑ์ต่ำกว่าปกติและทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้ง น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและเกิดความเสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะภัยแล้งในจังหวัดยะลามีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ทรัพยากรน้ำจึงมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต มนุษย์ใช้น้ำประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ ซึ่งการจัดหาพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นมาตรการหนึ่งของการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลา อีกทั้ง มีเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง จึงจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา “รวมใจช่วยภัยแล้ง” เป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง น้ำเพื่อการเกษตร โดยการส่งรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแบบเฉพาะหน้า และจัดหาแหล่งน้ำ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น, บ่อบาดาล และขุดสระกักเก็บน้ำ ตลอดจน ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง ตามคำร้องขอของประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่ ที่ยังไม่มีภัยแล้งไม่ให้ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง

สำหรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีเป้าหมายดำเนินการดังนี้ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวนประมาณ 106 บ่อ, ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวนประมาณ  21 บ่อ, ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนประมาณ  18 แห่ง, ผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยภัย จำนวนประมาณ 25,000 ขวด รวมทั้ง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย

ภาพโดย :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข่าวโดย : มารียา เจ๊ะม๊ะ