อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ สนองพระราชดำริโดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐  พรรษา สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทพ.ดร. ประกาศ สว่างโชติ นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ  ในครั้งนี้

สำหรับ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐  พรรษา สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เน้นการดำเนินงานด้านวิชาการ การศึกษาทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต โดยดำเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช มีพื้นที่ดำเนินงาน 400 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัย และได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และห้ามตัดไม้และจับสัตว์

ปัจจุบันพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และพบว่ามีพันธุ์ไม้หายากที่ขึ้นในป่ากึ่งดิบชื้นและพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นขึ้น อาทิ จิกคอหงษ์ และจำปาหอม นอกจากนี้ ยังมีนกและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมได้จัดทำป้ายบอกชื่อและชนิดของพรรณไม้ไว้ด้วย