อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

“นายกหญิง” ใจถึง พึ่งได้ ให้ความสุขทุกครอบครัว บทพิสูจน์ความแกร่ง บนเส้นทางการเมือง

 

“นายกหญิง” ใจถึง พึ่งได้ ให้ความสุขทุกครอบครัว บทพิสูจน์ความแกร่ง บนเส้นทางการเมือง
ความสุขของประชาชนต้องมาก่อน หญิงขอสู้เพื่อชาวกำแพง เราจะร่วมพัฒนาเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป

“ดิฉันจะยึดมั่นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” สำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

นี่คือคำแถลงนโยบายต่อสภา เมื่อครั้งที่ดิฉันเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตำบลกำแพงเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาเป็นผู้นำด้านการพัฒนา เป็นหัวหน้าทีมบริหารที่จะนำพา อบต.กำแพง ก้าวไปสู่เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

ปี 2556 ถึงแม้ดิฉันจะเข้าดำรงตำแหน่งได้เพียงไม่นานแต่ก็ได้พิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่า การเป็นผู้หญิงไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใด เราใช้ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และความพยายาม เป็นตัวนำ เมื่อได้แถลงนโยบายต่อสภา สิ่งที่ยึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอดคือ “การบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้” และสิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข สังคมและเศรษฐกิจ ต้องได้รับการดูแลกระตุ้นและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน คือ เศรษฐกิจที่ดี ภายใต้สังคมที่สงบสุขนั่นเอง

ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาภารกิจที่ถือเป็นความภาคภูมิใจทั้งในฐานะนายก หรือ ในฐานะลูกหลานตำบลกำแพงคนหนึ่ง รู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับทุกภารกิจ  แต่ขอหยิบยกภารกิจที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน คือการจัดงานเมาลิด เพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด งานที่ถือเป็นศักดิ์ศรีของตำบลของเราก็ว่าได้ เพราะตำบลกำแพงไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้ ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ต่างหลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ร่วมงานทุกคน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะ

ก้าวต่อไป ผลักดันกำแพงสู่ “ท้องถิ่นอินเตอร์”

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงจะเป็นท้องถิ่นชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน ทั้งการวางรากฐานการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดเมืองรับ AEC หรือแม้กระทั่งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รองรับความเจริญทุกรูปแบบ บนพื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน และสิ่งสำคัญ อีกประการคือ การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และภาคประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์เป้าหมายแนวนโยบายทั้ง 9 ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อย่างไรก็ตามการพัฒนาจะไม่สามารถรุดหน้าไปได้หากไม่ได้รับโอกาสในการทำงาน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดิฉันจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของเราเอง และรับผลประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อขับเคลื่อนตำบลกำแพงสู่ท้องถิ่นอินเตอร์อย่างมีศักยภาพต่อไปค่ะ