อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

อบจ.ยะลา จัดมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน รณรงค์สร้างกระแสด้านสุขภาพระดับจังหวัด 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและรณรงค์สร้างกระแสด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายมุขตาร์  มะทา นายกอบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินพาเหรดรณรงค์ด้านสุขภาพ การประกวดบูธนิทรรศการ การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน และการแข่งกีฬาระหว่างชมรม อสม โดยมี อสม เข้าร่วมโครงการ 2,500 คน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนที่เหมาะสม พัฒนาเครือข่ายภาคสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ในการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำสุขภาพที่มีผลงานเด่น และการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน และมีการร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชมรม อสม.แต่ละอำเภอ ภายในจังหวัดยะลา

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า  จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็งนี้ เป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขยุคใหม่ การปฏิรูปการบริการสาธารณสุข 3 ดี ได้แก่ บรรยากาศดี บริการดี และบริหารจัดการดี ผมได้ให้ความสำคัญและตระหนักอย่างยิ่ง ต่อการสร้างทีมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้นวัตกรรมทางสาธารณสุข เกิดผลต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง  เพื่อผลักดันส่งเสริมงานโดยรวมให้บรรลุผลการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายภาคสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางและกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน ทำให้ทราบว่า การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคสุขภาพเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในชุมขน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง และให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของท่าน และขยายผลให้สังคมอื่นๆ ต่อไป