พุธ, พฤศจิกายน 20, 2019

ค้นหา

อบจ.สงขลาเสริมบริการประชาชน เพิ่มรถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย 20 คัน

 

เริ่มต้นไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ.2557 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2557 หรือโครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ที่ดำเนินการโดย อบจ.สงขลา โดยเป็นการประชุมกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2557 นี้ อบจ.สงขลา ดำเนินการจัดซื้อรถตู้พยาบาลเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คัน สำหรับใช้รับส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ โดยใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Madical Service : EMS) อันเป็นระบบให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง

อย่างไรก็ตาม นอกจาก อบจ.สงขลา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินแล้ว ยังดำเนินการอบรมฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก อปท.และมูลนิธิต่างๆ ที่ได้รับมอบรถพยาบาล หรือ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) ในช่วงเดือน ส.ค. ที่จะถึงนี้

อนึ่ง โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 และปี 2553 โดย อบจ.สงขลา จัดซื้อรถตู้พร้อมเครื่องมือบริการทางการแพทย์ รวม 73 คัน ปัจจุบันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมดูแลมาตรฐานของรถพยาบาล รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน (Protocal) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานผลการใช้รถพยาบาลประจำเดือนพบว่า มีการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ยังพบว่ารถพยาบาลที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อบจ.สงขลา จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงจัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นด้วย