อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

เปิดใจ ไขวิสัยทัศน์ ‘ชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์’ สร้าง ‘พะตง’ ให้เจริญก้าวหน้า ทำงานเพื่อประชาชน

 

“การทำงานที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนชาวพะตงเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคต ในนามคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะตง ผมพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตชาวพะตงทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา “พะตง” ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต”

คือคำกล่าวของ นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง ถึงการทำงานที่ผ่านมา และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานต่อไป ผ่านโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา

มีการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ในสังกัดเทศบาล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เน้นภาษาอังกฤษแบบสนทนาตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ในอนาคตจะจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่โดยลดจำนวนนักเรียนเหลือเพียงห้องละ 20 คน  รวมทั้ง เพิ่มจำนวนครูชาวต่างชาติ เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านสาธารณสุข

ขณะนี้ได้ขยายและปรับปรุง จากศูนย์บริการสาธารณสุข  เป็นศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลพะตง  โรงพยาบาลหาดใหญ่ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเทศบาลจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีแพทย์ประจำแค่คนเดียว ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันพุธ  ในอนาคตจะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและในการเดินทาง  ในเบื้องต้นได้ประสานกับโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้ว

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในอนาคตจะมีการก่อสร้างถนนสายวงแหวน เพื่อข้ามไปฝั่งคลองหอยโข่ง (จากสี่แยกควนเนียงเข้าสู่ถนนสายวงแหวน เข้าหมู่บ้านทุ่งต้นมะขาม เลี้ยวขวาออกบ้านย่านยาวตก หมู่ที่ 1 จากนั้นข้ามสะพานมาออกถนนเทศบาล 4 ซึ่งเป็นสามแยกหน้าเทศบาล) สามารถช่วยระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาการจราจรได้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมการเสนอเรื่องเข้าสู่สภาฯ ถือเป็นโครงการเร่งด่วนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ได้ดำเนินการรื้อเกาะกลางและลดความสูงของเกาะกลางลงเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำเวลาฝนตกหนัก ช่วยระบายน้ำได้ดีขึ้น โดยก่อสร้างไปแล้วส่วนที่ 1 จากบริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่ามาถึงสี่แยกหน้าป้อม และกำลังจะดำเนินการส่วนที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม จากบริเวณสี่แยกหน้าป้อมถึงหน้าธนาคารกรุงไทย  สำหรับ โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณวงเวียนหลังป้อม  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง มีหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ภัย อปพร. คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานในด้านสาธารณภัย อุบัติภัย  วาตภัย และด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับหน่วยกู้ภัย อปพร. จะให้บริการรับ- ส่ง ผู้ป่วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และในยามฉุกเฉิน ทั้งในและนอกพื้นที่  ทั้งสองหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และในขณะนี้เทศบาลตำบลพะตง ได้กำลังจาก อส.สำรองอำเภอหาดใหญ่ เข้ามาดูแลในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านสาธารณภัย ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. สงขลา เพื่อนำมาจัดซื้อรถดับเพลิงเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัย และจะปรับปรุงระบบการกู้ชีพ – กู้ภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝากถึงพี่น้องประชาชน

พี่น้องชาวเทศบาลตำบลพะตงทุกท่านครับ หากท่านมีโครงการที่ดีๆ และมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น ท่านสามารถเสนอแนะมาทางเทศบาลได้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนตรงใจ สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง  สำหรับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา ถือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ