อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

รางวัลพระปกเกล้า เกียรติภูมิท้องถิ่น อบจ.พัทลุง

images

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับรางวัล “พระปกเกล้า” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า 7 พฤศจิกายน 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
 
     นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการอบจ.พัทลุง เข้ารับมอบโล่รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
 
     นายสานันท์ กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำหรับการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
     หลังจากที่เราสมัครเข้าร่วมโครงการ “รางวัลพระปกเกล้า” ประจำปี 2552 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีคณะผู้ประเมินจากสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาทำการประเมิน วิจัย พิจารณา เก็บข้อมูล ในโครงการ กิจกรรมต่างๆของเรา จำนวน 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้ายเป็นการรับฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นที่มาของการได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว
 
     ผมคิดว่า 2 โครงการนวัตกรรมเด่นที่ทำให้เราได้รับการพิจารณาอย่างไม่ลำบากใจของคณะกรรมการประเมินก็คือ โครงการรถตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่ และโครงการ อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน ซึ่งเรากำหนดกรอบให้มีการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของอบจ.พัทลุง
 
     รางวัลพระปกเกล้าที่เราได้รับในครั้งนี้ เกิดจากการบริหารจัดการ ความร่วมมือ การทุ่มเททำงานอย่างหนัก ของหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ. ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ผมจึงอยากมอบรางวัลนี้ให้แก่ทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ดังที่กล่าวมา และหวังว่าเราจะยังคงร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงให้ดีขึ้นในอนาคต”