อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

อบจ.ยะลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

 

งค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ร่วมขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตามที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ Break barriers, Open doors: for an inclusive society for all” หรือ “ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน”

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการทั่วประเทศ จึงมีนโยบายขจัดอุปสรรคต่อคนพิการ โดยให้มีการออกแบบอาคารสถานที่บริการสาธารณะและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้คนพิการและทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีการดำเนินงานด้านคนพิการ องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการมอบรถมอเตอร์ไซค์สามล้อสำหรับคนพิการ และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมกันเปิดโอกาสให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป เพื่อเป็นการเปลี่ยน “คนพิการ” จาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรื่อยมา ทั้งการจัดสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้เอื้อต่อคนพิการ การบรรจุตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสำหรับคนพิการ และโครงการเด่น ได้แก่ การจัดงานวันเด็กแก่เด็กพิการ เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในชื่อ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการเป็นอย่างมาก