อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

พยงค์ อรัญดร ชุมชนเข้มแข็ง คิดเป็น ทำเป็น ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพของชุมชน ถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล  โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ต้องทำหน้าที่ผลักดัน สนับสนุน ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด จากการพัฒนา

เทศบาลเมืองคอหงส์ตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่เสมอ  จึงต้องให้ความเอาใจใส่กับประชาชนมากที่สุด และการให้องค์ความรู้แก่ชุมชน โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพชุมชน โดยให้คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นแกนนำเป็นคนกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การกระจายความรู้สู่ชุมชนเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการ รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดเป็น ทำเป็น และรับผลประโยชน์ร่วมกัน

มีเป้าหมายสำคัญคือ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี สิ่งสำคัญคือชุมชนต้องเข้มแข็งสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาเราดำเนินการโดยเน้นบุคลากรระดับผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน และประชาชนเป็นหลัก  พร้อมกับการประสานงานหน่วยงาน  องค์กร  ส่วนราชการ  องค์กรเอกชน  เพื่อก่อให้เกิดการบูรณา ทุกภาคส่วนมีการทำงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน  และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงครับ