อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

เปิดวิสัยทัศน์ ‘สมศักดิ์ กิตติธรกุล’ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

การทำงานวันนี้ ความเข้าใจสภาพพื้นที่ และเข้าถึงสภาพปัญหา นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวกำหนดกรอบ การทำงานที่ชัดเจน และการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด

 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้เกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติคุกคามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ด้านผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้ราคาผลผลิตลดลง และรวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา

วันนี้มาตรการ หรือแนวทางการจัดการพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ อบจ.ให้ความสำคัญ และเชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการดำเนินงานในขั้นต่างๆ อบจ. ได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า บริเวณพื้นที่ ประสบภัยแล้ง ตลอดจนการส่งรถน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีผลกระทบ และในระยะยาวนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการเสนอแนะแนวทางรับมือปัญหาร่วมกันจากทุกฝ่าย

นอกจากเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้ว การส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ตลอดไปถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของ อบจ. ที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดงาน ด้านวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนโครงการด้านอื่นให้เกิดขึ้น

กิจกรรมหนึ่งที่ใกล้มาเยือนและเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี นั่นคือ งานวันสงกรานต์ ที่มีความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ดังนั้น อบจ.กระบี่ จึงจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และควรอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่พี่น้องชาวกระบี่ และชาวไทยทุกภาค

อบจ.กระบี่ ในฐานะหน่วยที่มี ความสำคัญ ของจังหวัด จึงมุ่งมั่นที่จะสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สายตาภายนอกต่อไป

ท้ายนี้ ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวกระบี่ รวมไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคน มีความสุข สดชื่น รับวันปีใหม่ไทย และตลอดไปนะครับ

สวัสดีปีใหม่ไทย ... ครับ