อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

ขอแสดงความยินดี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกอบจ.ปัตตานี

images

ขอแสดงความยินดี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกอบจ.ปัตตานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ คนใหม่ขอแสดงความยินดี กับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ คนปัจจุบัน พร้อมรับของที่ระลึก จากนายกช้าง เป็นพระรูปหล่อกรมหลวงชุมพร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร

สำหรับสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ซึ่งมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี นั่งเป็นประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้คนใหม่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้ง 15  จังหวัดภาคใต้ รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร อบจ.ในทิศทางที่ก้าวหน้า พร้อมขับเคลื่อนยุทศาสตร์ของภาค และของสมาคมในทุกเรื่องที่เป็นอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานสมาพันธ์ อบจ.ของภาคใต้ มีความเชื่อมั่นในหลักการกระจายอำนาจ และเชื่อว่าประชาธิปไตยคือการกระจายอำนาจ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ประชาชนโดยทั่วถึงกัน  โดยเรื่องของการกระจายอำนาจก็คือประชาชน ไม่ว่าจะอยู่หัวเมืองหรือชนบท ต้องมีความเท่าเทียมกัน ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขบนแผ่นดินนี้เท่าๆ กัน และทรัพยากรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินใด คนในแผ่นดินนั้นต้องได้รับผลประโยชน์ และสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่จะนำทรัพยากรต่างๆ มาใช้เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ของตัวเองได้

ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างและการปฏิรูปการบริหารประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน หลายสิ่งหลายอย่างที่การบริหารชาติบ้านเมือง ยังติดขัดด้วยหลักของกฎหมาย ยังติดขัดเรื่องของการกระจายอำนาจ ยังติดขัดทางด้านการแบ่งภาระหน้าที่ของกันและกัน หลายครั้งเราเห็นการทับซ้อนของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโอนถ่ายภารกิจให้ อปท. ของกรมทางหลวงหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหนักอกของผู้บริหารท้องถิ่นทุกจังหวัด สิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังและต้องการจะนำพาในวันนี้คือ การแสวงหาจุดร่วม ระหว่าง อปท.ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล อบจ. เพื่อหาวิถีทางในการนำเสนอกับรัฐบาลให้ได้เห็นว่าวันนี้การกระจายอำนาจต้องมีการปฏิรูป เพื่อนำความสุขมาสู่ประชาชน

กระผม นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในนามประธานนายกสมาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมือง และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดปัตตานี จนเกิดเป็นผลมากมาย และผมจะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนตลอดไป