อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

เสวียน พัทธานิล นายกอบต.กำแพงเพชร “ปัญหาของประชาชนคือเรื่องของเรา”

images

    นายกเสวียนกล่าวว่า “โครงการที่เด่นๆ สวนใหญ่จะอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน  เกี่ยวกับถนนหนทาง

    ปี 2552โครงการก็เกือบจะหมดแล้ว ยังอยู่ 2-3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ เช่น โครงการไฟฟ้าสาธารณะ ก็กำลังดำเนินการ คาดว่า 2-3 ปีจะแล้วเสร็จ  

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี 2552 เรามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้เราดำเนินโครงการไฟฟ้าสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่โครงการอื่นที่จำเป็นเราก็ยังดำเนิน เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เช่น ต้องปรับปรุงสนามกีฬา อบต. เป็นต้น

    ส่วนอื่น, โครงการของปีงบประมาณ 53 ที่ได้จากการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แนวการพัฒนาจะเป็นการปรับแผนแม่บทชุมชน ปี 2552 ที่โครงการยังไม่ดำเนินการ ซึ่งพี่น้องประชาชนได้นำเสนอมา นำส่วนนั้นเข้าประชาคมอีกครั้งหนึ่ง โครงการที่ดำเนินการไปแล้วก็เอาออก ส่วนที่เหลือจะจัดลำดับความสำคัญต่อไป

    ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่า ในทุกด้านการพัฒนา เรามุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

    ด้านการพัฒนาบุคลากร-องค์กร เราส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เน้นในเรื่องของการแต่งตัว เพื่อให้เข้ากับลักษณะกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ก็เริ่มจากการทำโครงการ 5 ส

     ถามว่าทำยังไง ?  กล่าวคือ ในเดือนหนึ่งๆ เราดำเนินโครงการ “สุขหรรษาพัฒนาตำบล” เป็นการร่วมลงพื้นที่พัฒนายังที่ต่างๆ เช่น สถานที่สำคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยร่วมมือกับคนในพื้นที่ ดำเนินการในทุกวันศุกร์ของเดือน เริ่มจากบ่ายโมงเป็นต้นไป  
 
     ประการสำคัญ เราเน้นการพัฒนาคน เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ในส่วนของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จะมีการส่งไปอบรมบ่อยครั้ง ที่ให้เห็นชัดเจน คือการเปิดให้บุคคลากรองค์กรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งที่ผ่านมา อบต.สนับสนุน 10 คน และ 5 คน ตามลำดับ โดยเป็นการหมุนเวียน  

     ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่พนักงานได้ศึกษาต่อ ส่วนตัวผมเองก็สำเร็จปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนของตัวเอง  อย่างไรก็ดี คนที่สนใจศึกษาต่อ ต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหน อายุงานเท่าไหร่ ตรงสายงานหรือไม่ เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาพัฒนาองค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีกระบวนการการคัดเลือกอย่างมีหลักการ และเป็นธรรม

     ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจ กล่าวได้ว่า ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาของนายกฯ เพราะฉะนั้น นายกฯ ไม่หวั่นไหวในปัญหา เพราะเราต้องพบกับปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน เป็นเรื่องของเราที่จะต้องเข้ามาแก้ไข 

     ซึ่งในการทำงานที่ผ่านมา ถือได้ว่าเราได้ตอบสนองนโยบายเกือบจะทั้งหมด เหลือเพียงแค่ยกฐานะเป็นเทศบาลเท่านั้น”