อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

สมนึก บุตรคง นายก ทต.โคกม่วง‘ ทำอะไรต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านก่อนเสมอ’

“บริหารโปร่งใส รู้ใจประชาชน” วิสัยทัศน์การทำงานของ นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง นายสมนึก บุตรคง ที่เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนเป้นสมัยแรก กว่า 3 ปี แล้วที่เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนชาวโคกม่วง ระยะแรกที่เข้ามาก็ได้ลงมือพัฒนาและเริ่มดำเนินการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชาวโคกม่วงจำเป็นต้องมีไว้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต 

    เรื่องที่เน้นการพัฒนาในขณะนี้ คือ ต้องการให้ระบบน้ำประปามีคุณภาพมีน้ำที่สะอาดใช้ได้ตลอดปี และมีโครงการที่จะขยายเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการดูแลควบคุมแก้ไขให้มีมาตรฐาน

     ซึ่งผลงานเด่นๆ ต้องยกให้เรื่องการประสานงานของทีมบริหารที่ได้มีการประสานกับองค์กรภายนอกนำงบประมารเข้ามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบคมนาคม ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

     ด้านคุณภาพชีวิต ได้ส่งเสริมด้านการศึกษา จัดให้มีการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ เพื่อรองรับเด็กพื้นที่ให้ได้เรียนฟรี และได้รับบริการฟรี ลดปัญหาเด็กออกไปเรียนนอกพื้นที่อันเป็นเหตุทำให้ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระที่ไม่ควรจะมี

     สำหรับสวัสดิการของผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 800 กว่าราย เพิ่มสวัสดิการให้ผู้พิการ ส่งเสริมอาชีพ เช่น การอุหนุนงบประมาณ ให้กับกลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์ กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฯลฯ และยังมีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม การรำมะโนราห์ สนับสนุนการทำเรือพระส่งเข้าพระกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่วนทางด้านเศรษฐกิจประชากรมีอาชีพเกษตรกร ค้าขาย และข้าราชการ เลยไม่มีปัญหาอะไรตามมา แต่ที่เป็นปัญหาใยขณะนี้ คือเรื่องที่ดินทำกิน ที่ชาวบบ้านบุกรุกที่สงวน ซึ่งแท้จริงแล้วชาวบ้านอาศัยอยู่ก่อนที่จะมีการจัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่งสงวน ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ปัญหาให้เรียบร้อยเพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง โดยจะผลักดันเรื่องของเอกสารสิทธิ์

     ทิศทางการพัฒนาในอนาคตก็คงต้องเร่งพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ก่อนเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ใช่ไม่สนใจเรื่องอื่นๆ เลย แต่มองว่าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งในการพัฒนาก็ต้องใช้เวลาและขึ้นอยู่กับงบประมาณ ว่าจะเอื้อต่อการพัฒนามากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญตอนนี้กำลังวางแผนในการจัดทำผังเมืองสำหรับอนาคต 10 – 20 ปี ข้างหน้า

     เรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่นิ่งนอนใจ ได้เตรียมการในเรื่องการแก้ปัญหาขยะ โดยได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถขยะแล้วเอาไปทิ้งในพื้นที่ของ เทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บและกำจัดขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่

     ทั้งนี้งบประมาณในการพัฒนาก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นพี่ให้อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา โดยนายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต และด้านอื่นๆ อีก

     นอกเหนือจากนี้ต้องขอบคุณ สมาชิกสภาผู้ราษฎรทุกท่านที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการผลักดันให้ได้งบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกม่วงของเราทุกคน ภานใต้วิสัยทัศที่ว่า “บริหารโปร่งใส รู้ใจประชาชน” ซึ่งยึดหลักการทำงานอยู่เสมอว่าการจะทำอะไรต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านเสียก่อน เพราะตำบลโคกม่วงเป็นของทุกคน ก็ต้องร่วมกันพัฒนาให้ก้าวไปข้างแบบยั่งยืนต่อไป