อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

‘อารีย์ สนหล๊ะ’ กับ 4 ปีแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวต่อไป ยกระดับสู่ ‘เทศบาลตำบล’

อารีย์ สนหล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในช่วง 4 ปีที่ผ่านไป กับผลงานหลากหลาย อันสะท้อนถึงรูปธรรมความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ได้เสนอไว้แก่ สภา อบต. เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง

     ขณะนี้กำลังจะครบวาระการทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวท่าชะมวง ถึงเวลาของการประเมินผลงาน และนี่คือคำสัมภาษณ์ ของ นายก อบต. ท่าชะมวง ถึงผลงานที่ผ่านมา และอนาคตของตำบลท่าชะมวง

     การทำงานในฐานะนายก อบต. ที่ผ่านมาประเมินผลงานตัวเองอย่างไร
     ในระยะเวลาที่ผมได้อาสาเข้ามาทำงานให้พี่น้องชาวท่าชะมวงเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ผมเองไม่สามารถที่จะประเมินตนเองได้ ได้แต่เพียงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเต็มความสามารถ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนหน้าที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของพี่น้องชาวท่าชะมวงต่อไป

     เน้นการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ
      การทำงานที่ผ่านมาจะเน้นในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับถนนหนทาง น้ำประปา  ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาผมมองว่าการพัฒนาทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างให้ประสบผลสำเร็จได้ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคนด้วยการศึกษา รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบัน อบต.ท่าชะมวง มีศูนย์ อปพร. ที่จะให้บริการพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ในยามเจ็บป่วย

      ปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวท่าชะมวง
      ตำบลท่าชะมวงมีพื้นที่ 125 ตางรางเมตร มีถนน 130 กว่าสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องถนน ซึ่งที่ผ่านมาผมเองก็ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลูกรังมาตลอด แต่ติดขัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านอื่นๆ

      ถ้าพูดถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลท่าชะมวงนั้นในแต่ละปีจะมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อที่จะนำเอาปัญหาความต้องการของพี่น้องมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็ได้เสนอแผน และโครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ก็ได้ดำเนินการไปแล้วหลายโครงการ

     โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น
     ทุกๆ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น ถือว่ามีความสำคัญทุกๆ โครงการ เพราะเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพี่น้องประชาชน และสามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องของแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต.ท่าชะมวง ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินมาแล้ว 2 ปี ช่วยเหลือพี่น้องได้เป็นอย่างมาก เช่น โครงการแว่นตาเอื้ออาทร โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก และอีกหลายๆ โครงการที่พี่น้องได้รับประโยชน์โดยตรง

      ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
      การทำงานผมเชื่อว่าการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัญหาไม่มากก็น้อย ที่ผ่านมาผมเองต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันในการแก้ปัญหา ในทุกๆ เรื่อง ที่ผ่านมา
ใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหา

      ผมเองในการดำเนินนโยบายและปัญหาความต้องการของพี่น้องท่าชะมวง ใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการหรือกิจกรรม ก็ได้ดำเนินการให้พื้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เข้ามาตรวจสอบการทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องด้วยดีตลอดมา

      ในช่วงใกล้หมดวาระ มองอนาคตท่าชะมวงอย่างไร
      ผมเชื่อว่าทุกๆ ท่านมีความคิดการมองที่แตกต่างกันบ้าง แต่สำหรับผมเองอยากเห็นชาวตำบลท่าชะมวงมีความรัก มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เป็นตำบลที่เข้มแข็ง อยากให้พี่น้องชาวท่าชะมวงเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ

     รายละเอียดเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)
     เรื่องแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต.ท่าชะมวง ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาก สำหรับการดำเนินการที่จะได้มาซึ่งแผน 3 ปีนั้น ก็มีคณะกรรมการหลายๆ ฝ่ายได้วิเคราะห์ ทบทวน ติดตามแผนมาตลอด ซึ่งเริ่มแรกมาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นนำปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านทุกๆ หมู่บ้านมา จากนั้นก็นำมาทบทวนโดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนและคณะกรรมการพัฒนา เมื่อผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนแล้ว จึงนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้สภา อบต. เห็นชอบต่อไป

     ผมคิดว่าสิ่งสำคัญสุดของแผนพัฒนา 3 ปี คือ เป็นเครื่องมือการกำหนดทิศทางในการนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนงาน โครงการ ของหมู่บ้านและนโยบายของผู้บริหารนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

     รายละเอียดที่ทำการ อบต. แห่งใหม่
      จากการทำงานบริหารเกือบ 4 ปี  สิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญ คือ  การให้บริการสาธารณะ ให้พี่น้องได้รับบริการที่สะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งพี่น้องคงจะทราบแล้วว่าผมและสมาชิก อบต. ได้มีมติให้ดำเนินการสร้างที่ทำการ อบต. แห่งใหม่ขึ้นที่ชลประทานท่าชะมวง โดยได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่ก่อสร้างจากชลประทาน 8.5 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเกือบ 100 % 

     ทั้งนี้ ได้ถือฤกษ์เข้าอยู่ในวันที่ 28 ก.ค. 54 ซึ่งผมคิดว่าคงให้บริการพี่น้องท่าชะมวงให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีถนนตัดผ่านหลายเส้นทาง เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องการใช้ถนน ในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะอยู่ใกล้กับคลองภูมี และจัดทำตลาดนัดเพื่อให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนสินค้ากัน นอกจากนี้ ทุกๆ โครงการหรือกิจกรรม ก็สามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งหมด อาทิ ลอยกระทง งานเทศกาลประเพณีต่างๆ

     ชาวท่าชะมวงมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือเสนอนโยบายอย่างไร
     การพัฒนาจะประสบผลสำเร็จได้นั้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการนำเสนอปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ซึ่งผมเองในทุกๆ ปีจะจัดทำประชาคมหมู่บ้านก็เพื่อต้องการให้พื้นที่ได้นำเสนอปัญหา และความต้องการ ได้รับทราบปัญหาเพื่อนำเอาปัญหาความต้องการของพื้นที่เข้ามาบรรจุไว้ในแผน แล้วนำไปสู่การปฏิบัติหรือแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องได้ให้ความสนใจในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน และได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

     สุดท้ายอยากฝากบอกอะไรถึงชาวท่าชะมวง
     ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าชะมวง ได้ให้โอกาสผมเข้ามารับใช้พี่น้อง พี่น้องอาจจะถามผมว่าเหนื่อยไหม ท้อไหม ผมขอนำเรียนว่า บางครั้งก็เหนื่อย บางครั้งก็ท้อ แต่ขอเรียนว่าไม่ถอย จะเดินหน้าต่อไปในการแก้ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวท่าชะมวง ซึ่งอนาคตต่อไปถ้าผมได้รับโอกาสเข้ามารับใช้พื้นที่อีกครั้งผมเองได้ตั้งความหวังเอาไว้ว่า จะนำเสนอนโยบายยกระดับ อบต ท่าชะมวง ขึ้นเป็นเทศบาลเพื่อที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

     สุดท้ายกระผมขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลท่าชะมวง ทุกๆ ท่านที่ช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่องที่ผ่านมา และขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่าน อปพร. ตำบลท่าชะมวง ทุกๆ ท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวท่าชะมวงและใกล้เคียง ขอบคุณข้าราชการ และพนักงาน ตลอดจนพนักงานจ้างทุกๆ คน ขอบคุณครับ