อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

‘ธเนศ ล่องนาวา’ บู้ ดุดัน จริงใจ มุ่งพัฒนาเพื่อประชาชน

นายธเนศ ล่องนาวา นายก อบต.นาทวี กับการบริหารงานที่กระชับ ฉับไว อาจดูบู้ไปหน่อย ดุดันไปบ้าง แต่เบื้องลึกกลับพรั่งพร้อมไปด้วยความจริงใจ ที่พร้อมมอบให้กับทุกคน มุมมองของผู้บริหารนักพัฒนาท่านนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ครับ  

     จุดมุ่งหมายที่ทำงานการเมือง
     ขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ผมเองอยู่กับการเมืองมาค่อนชีวิต ลงเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา (สจ.) เขต อ.นาทวี 2 สมัยติดต่อกัน (ในขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และเมื่อรัฐบาลออก พรบ.จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ผมก็เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการกระจายอำนาจที่จะนำการพัฒนาลงสู่ท้องถิ่นรากหญ้าได้อย่างแท้จริง หลังจากนั้นจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นมาโดยตลอด

     แต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นอย่างเต็มตัวนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ผมลงเล่นการเมืองระดับชาติก่อน (สส.) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 ผมก็ลงสมัครนายก อบต.นาทวี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำการพัฒนามาสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสร้างประโยชน์อันสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
 
     บทบาทของนายกฯ มีการบริหารงานอย่างไร
      การทำงานของผม ผมบริหารงานแบบครอบครัว แบบเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกันเอง โดยไม่ถือตัวว่าเป็นผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง แต่การทำงานผมจะยึดระเบียบนิดหนึ่ง ไม่จุกจิก และเป็นคนพูดตรงๆ สิ่งไหนที่ชอบก็บอกว่าชอบ สิ่งไหนที่ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ บางครั้งคนที่ทำงานกับผมมองว่าผมดุดัน อาจจะดูปากร้ายนิดหนึ่ง แต่ลึกๆ แล้วก็เอื้ออาทรกับผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอด
 
     สำหรับการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ผมก็ให้คำปรึกษา ดูแลกันมาโดยตลอด เนื่องจากผมเป็นทนายความด้วย เมื่อพี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องคดี มีความทุกข์ใจ ผมก็ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ช่วยเหลือ ดูแลกันเป็นอย่างดี รวมทั้งผมให้ความสำคัญกับลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบปะพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มีความเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชน และถือว่าไม่มีช่องว่างระหว่างประชาชนกับ อบต.นาทวี
 
     การพัฒนาในพื้นที่
     การพัฒนาของ อบต.นาทวี ดำเนินการโดยผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมกัน

     สำหรับปัญหาที่มีในพื้นที่ ก็จะเป็นเรื่องของระบบสาธารณูปโภค และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดย อบต.นาทวี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่

     นอกจากนี้ยังมีโครงการเด่นที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะ โดยมุ่งเน้นให้บ้านเมืองมีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพกาย สุขภาพใจของพี่น้องประชาชนดีขึ้น อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกท่าน
 
     การสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่
     อบต.นาทวี สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนรวมกลุ่มกันในการจัดทำกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มทำขนม, กลุ่มเย็บผ้า และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการที่ดี โดย อบต.นาทวี มีการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมรากฐานทางสังคมให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน อบต.นาทวี จึงให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างเด็กๆ และเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป
 
     โครงการในอนาคต
     อบต.นาทวี กำลังดำเนินการเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจาร โดยเมื่อยกฐานะแล้ว ก็จะทำให้การพัฒนาเข้มข้นมากขึ้น งบประมาณก็มากขึ้น การจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ ก็สามารถขับเคลื่อนโดยคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
     ฝากถึงพี่น้องประชาชน
      การบริหารงานในวาระที่ผ่านมา ผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์อันสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ก้าวมาถึงวันนี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ก็อยากขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ผ่านมา และขอนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาทวีที่รักทุกท่านว่า ในโอกาสต่อไปโปรดให้ความไว้วางใจให้ผมได้เข้ามาสานงานต่ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำการพัฒนามาสู่ท้องถิ่นของเรา อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ