อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดที่ทำการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

images

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารฯดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ

ในวโรกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เดิมชื่อ "สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย" มีภารกิจในการประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้มีแนวทางในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อการดำเนินงานมีความเข้มแข็งจึงได้จัดตั้งเป็น "สมาคมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย" ในปี 2542 ปัจจุบันมีนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี เป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคส่วนต่างๆ 
ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ การนึ่งข้าวเหนียวประหยัดพลังงานด้วยกระบอกไม้ไผ่ ของจังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์โอทอป 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพัทลุง ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ หนังตะลุง และผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออก และโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นายสานันท์ กล่าวทิ้งท้าย