พุธ, พฤศจิกายน 20, 2019

ค้นหา

อบจ.พัทลุงส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพเยาวชน

images

     นายคำนวน อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวพัทลุงถือเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติอย่างเต็มที่และมีศักยภาพ  ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการด้านการศึกษาในหลายๆ โครงการ เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด
 
     งานมหกรรมสรรพศาสตร์ตลาดวิชา การศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในจังหวัดพัทลุงให้ได้รับกาพัฒนาให้มีคุณภาพตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณประชาชนทั่วไป
 
     ทั้งนี้ “ งานมหกรรมสรรพศาสตร์ตลาดวิชา การศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2554 ” เมื่อจัดวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี ( สวิงประชาสรรค์ ) อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งในวันพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระและระดับช่วงชั้น นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของผู้บริหารศึกษา ครูผู้สอนและรักเรียน รวมถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตของสถานศึกษาส่วนราชการและสินค้า OTOP ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก