อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

อบจ.ยะลาจับมืออัยการลงนามจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิฯช่วย ปชช.

images

อบจ.ยะลาร่วมอัยการจังหวัดยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนลดปัญหาความเหลี่อมล้ำทางสังคม เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพคนและงานให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานซึ่งนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ 

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ห้องศรีญาลอ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีกรจัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กับ อัยการจังหวัดยะลา ซึ่งมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ ปลัด อบจ.ยะลา นายจรินทร์ ตันชัชวาล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดยะลา และนายวรศักดิ์ เรืองศรี อัยการจังหวัดยะลา ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

     นายจรินทร์ ตันชัชวาล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเริ่มจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 หลังจากนั้นสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ได้รับนโยบายมาดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

     สำนักงานอัยการจังหวัดยะลาหวังว่าศูนย์ฯ ที่ตั้งที่ อบจ.ยะลา จะสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้มากที่สุด เพราะ อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่รบผิดชอบพื้นที่ทั้งจังหวัด มีความเป็นกลางในการให้บริการ และจะเป็นอีกจุดที่ประสบความสำเร็จและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนต่อไป

     นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์การตั้งศูนย์ฯ เพื่อขจัดความไม่รู้เรื่องกฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครอง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดจ้างทนายอาสา ว่าต่าง แก้ต่างแก่ประชาชนผู้ยากไร้ โดยมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ตอบคำถามโดยพนักงานอัยการโดยตรง ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม ช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน หรือระหว่างประชาชนกับประชาชน

     การให้บริการงานด้านการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก การร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครอง การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ กรณีที่ได้รับความเดือนร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รับเรื่องร้องทุกข์คดีผู้บริโภค เป็นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิคนพิการ เป็นศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม

     การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อบจ.ยะลา และอัยการจังหวัดยะลา ได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบงาน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้เหลือน้อยที่สุด และหวังว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดยะลานำมาซึ่งความสงบสุขต่อไป

     นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการตอบสนองพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องการรู้รักสามัคคีในพื้นที่ได้ อีกทั้งโครงการนี้ได้ตอบสนองนโยบายของจังหวัดยะลาในเรื่องโครงการยะลาสันติสุขได้อย่างตรงเป้า และอยากเสนอแนะ อบจ.ว่า เวลาออกไปเคลื่อนที่ควรนำคลีนิคให้ความช่วยเหลือนี้ออกไปด้วย และอยากให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าสามารถนำมาตอบสนองอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่พี่น้องเข้ามาสอบถาม  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ดังกล่าวจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งและธำรงไว้ซึ่งสังคมแห่งความดีงาม อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของจังหวัดยะลาสืบไป

     หลังจากการลงนามแล้ว ก็ได้ร่วมกันเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ สำนักปลัด อบจ.ยะลา บริเวณชั้น 3 สำนักงาน อบจ.ยะลา