อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

สภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบฯปี 54 กว่า 874 ล้าน สานนโยบาย ‘พิชัย’ 1

images

    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนกว่า 874 ล้านบาท ส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
    
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 และ 3 หลังจากผ่านวาระที่ 1 เพื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้ง 3 วาระแล้ว และส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 
     นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดเงินสะสมที่เก็บรักษาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 21,862,568.11 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ กสอ. อีกจำนวน 64,725,074.85 บาท รวมเป็น 86,587,642.96 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฐานะการคลังที่มั่นคง

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 685,632,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 685,509,999 บาท

     สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 874,163,000 บาท และประมาณการรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 874,163,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนกว่า 188 ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานทั่วไป จำนวน 873,713,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาชนบทเขาพังไกร จำนวน 370,000 บาท

     โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 3 วาระแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งน่าจะอนุมัติส่งกลับมาในเร็วๆ นี้ และจะเป็นข้อบัญญัติที่สามารถใช้บังคับได้ในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

     ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น 874,083,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

     งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    ยอดรวม 873,713,000 บาท
     ด้านบริการทั่วไป  
     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม 220,907,640 บาท
     2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 4,906,000 บาท

     ด้านบริการชุมชนและสังคม
     1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม 63,783,700 บาท
     2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม 24,515,000 บาท
     3. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 9,820,900 บาท
     4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม 25,034,230 บาท
     5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 90,588,000 บาท

     ด้านการเศรษฐกิจ
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม 345,277,000 บาท
     2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม 2,230,000 บาท

     ด้านการดำเนินการอื่น
     1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม 86,650,530 บาท
  
     งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม 370,000 บาท
     ด้านเศรษฐกิจ
     1. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม 370,000 บาท