อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

‘ตลาดนัดหน้าวัดบางหยี’ อบจ.สงขลา ร่วมสืบทอดวิถีคนท้องถิ่น

images

     เปิดให้บริการแล้ว ตลาดนัดหน้าวัดบางหยี ริมคลองบางกล่ำ สายน้ำแห่งสายเลือดของชาวอำเภอบางกล่ำ

 

อบจ.สงขลา ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และชาวชุมชนบางหยี พลิกฟื้นตลาดนัด สืบทอดวิถีคนท้องถิ่น
 
     ชุมชนชาวบางหยี อำเภอบางกล่ำ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับลำคลองบางกล่ำ ซึ่งในอดีต
 
     ประชาชนในพื้นที่แถบนี้จะใช้เรือเป็นพาหนะในการติดต่อไปมาหาสู่ และใช้ขนส่งสินค้าผลผลิต แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปวิถีแบบเดิมเริ่มเลือนหาย
  
     นายวิชาญ ช่วยชูใจ ผู้ดำเนินรายการถามตรงตอบชัด ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ซึ่งเป็นผู้นำเสนอโครงการฯ กล่าวว่า “ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำเราให้ทราบความเป็นมาและภูมิหลังของวิถีชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหาประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งควรที่จะหวงแหนและร่วมมือกันพัฒนาอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
  
     การร่วมกันของหลายๆ หน่วยงานเข้ามาพลิกฟื้นตลาดนัดหน้าวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ ครั้งนี้ เป็นการสืบทอดวิถีของคนที่นี่ ที่มีความรุ่งเรืองในอดีต และยังเป็นสื่อที่อธิบายถึงความเป็นมา ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์และเป็นมรดกของชาวบางหยี อำเภอบางกล่ำในอดีตที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จาก เรือและแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม
  
     แม้ในปัจจุบัน การสัญจรทางเรือจะมีน้อย  แต่แม่น้ำลำคลองก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่นี่อีกมากมายหลายด้าน อาทิเช่น การเกษตร การประมง และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติเป็นต้น
 
     ซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราทำตรงนี้สำเร็จ อนาคตที่นี่อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาต่อไป
  
     ด้านนายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า “การสนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ให้คงอยู่สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อให้รับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากอดีตสู่ปัจจุบันนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต้องเข้าไปดูแลส่งเสริม
 
     วัดบางหยี และชุมชนบางหยี อำเภอบางกล่ำ คงเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับพี่น้องชาวสงขลา กับท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิต มีวัฒนธรรม ของการอยู่ร่วมกัน โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยความมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 
     ตลาดนัดหน้าวัดบางหยี จึงถือเป็นวิถีของคนในชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง ของการดูแลแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะอาหารสดๆ จากทะเลสาบ ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
 
     การร่วมพลิกฟื้นตลาดนัดหน้าวัดบางหยีครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนชาวชุมชนบางหยีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะคุณวิชาญ ช่วยชูใจ ผู้ดำเนินรายการถามตรงตอบชัด ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการร่วมพลิกฟื้นตลาดนัดหน้าวัดบางหยีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง”
 
     “ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสัมผัส และอุดหนุนชาวบ้าน กับตลาดนัดวิถีชุมชนของคนบางหยี ริมคลองบางกล่ำ แวะซื้อสินค้าพื้นบ้าน แวะชิมอาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะอาหารสดจากทะเล และยังจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพในความอุดมสมบูรณ์ของคลองบางกล่ำ ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์  ครับ” นายกฯ อุทิศ กล่าว